Why is funerals culture is different in Hindu ?, హిందువుల అంత్యక్రియల సంస్కృతి ఎందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది?,

Why is funerals culture is different in Hindu ?, హిందువుల అంత్యక్రియల సంస్కృతి ఎందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది?,

 

*🏺అంత్యక్రియలప్పుడు కుండలో నీరు పోసి రంధ్రాలు పెట్టి పగలగొడతారు ఎందుకో తెలుసా?*

*వాస్తవానికి శరీరము ఆత్మ రెండు వేరు వేరు*.

*కలియుగ ధర్మము ప్రకారము.. మనిషి జీవితకాలము 120 సంవత్సరాలు*.
*కానీ ఈ మందుల తిండికి ఆయుష్షు 100 సంవత్సరాల లోపుకి పడిపోయింది. ఇంకా కొందరైతే ఈ కొత్త కొత్త రోగాలకు 60 కే అంతిమ యాత్ర అవుతుంది*.

*ఆత్మ చెప్పినట్టు శరీరము వినాలంటే… శరీరము ఆరోగ్యము గా ఉండాలి*.

*శరీరము లో ప్రాణము ఉన్నంత సేపు అందులో ఆత్మ ఉంటుంది. శరీరము చనిపోయిందంటే ఆత్మ అందులో ఉండలేదు…… ఎందుకంటే ఆత్మ చెప్పినట్టు శరీరము వినే స్థితిలో లేదు*.

*బతికి ఉన్నంత కాలము భార్యాపిల్లలు, బంధువులు, స్నేహితులు, తాగుడు, తినడం, పైసా సంపాదన లో లీనమై పోతుంది*.

*ఎప్పుడైతే మనిషి చనిపోతాడో… శరీరము నుండి ఆత్మ వేరైపోతుంది*.

*శరీరాన్ని దహనము చేసే దాకా… ఆత్మ, మళ్లీ తన శరీరము లోకి వచ్చి తిరిగి శరీరాన్ని లేపి, మళ్ళి… తన వాళ్లతో కలిసి ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది*.

*పాడె కట్టి శరీరాన్ని ఎత్తుకు పోయేటప్పుడు స్మశానానికి కొద్ది దూరము లో దాన్ని దింపి, చిన్న ముల్లెలో కట్టిన బియ్యాన్ని విప్పి కింద పోస్తారు*.

*ఎందుకంటే…….. శరీరాన్ని (పూడ్చిన) కాల్చిన తర్వాత కూడా ఇంటి మీద….. తన వాళ్ళ మీద……. ఇష్టము తో ఆత్మ ఇంటికి రావాలని తపన పడుతూ ఉంటుంది*.

*కానీ శరీరము మీద చల్లిన పేలాలను, ఈ బియ్యాన్ని, పూర్తిగా ఒక్కో గింజను లెక్కించిన తర్వాతనే……… ఆత్మకి, తన వాళ్లను చూడడానికి అనుమతి దొరుకుతుంది. అది కూడా ‘సూర్యోదయము’ లోపు మాత్రమే*..

*అంతలోపు లెక్కించక పోతే, మళ్ళీ… తిరిగి మొదటి నుండి లెక్కించాలి*.

*శరీరాన్ని చితి మీద పెట్టి కుండలో నీరు పోసి దానికి రంధ్రాలు చేసి చుట్టూ తిరుగుతారు. ఎందుకంటే*

*కుండ నీ శరీరము లాంటిది, అందులో ఉన్న నీరు, నీ ఆత్మ లాంటిది. కుండకు పెట్టిన రంధ్రము నుండి నీరు ఎలాగైతే వెళ్లి పోయిందో… నీ శరీరము నుండి నీ ఆత్మ బయటికి పోయింది. కుండను కింద పడేసి పగలగొడతాము అంటే.. ఇప్పుడు నీ శరీరాన్ని కాల్చేస్తాము. (పూడ్చేస్తాము) ఇంకా నీకు ఈ శరీరము ఉండదు, నువ్వు వెళ్ళిపో.. అని ఆత్మకు మనమిచ్చే సంకేతము*.

*మనం చేసే ప్రతి పనికి ఓ అర్థము దాగి ఉంటుంది. కానీ తెలిసిన వారు, తెలియని వాళ్లకు చెప్పరు. అదే మన ఖర్మ*…

*ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, అంటే… ఏమో నాకు తెలియదు, మా తాత ఇలాగే చేసాడు నేను ఇలాగే చేస్తున్నాను. కానీ.. ఎందుకు చేస్తున్నానో తెలియదు*……..

*దయచేసి భారత ఆచార, సాంప్రదాయాల గురించి తక్కువ అంచనా వేయకండి. అందులో నిగూఢ అర్థము దాగి ఉంటుంది*.

 

Why is funerals culture is different in Hindu ?, హిందువుల అంత్యక్రియల సంస్కృతి ఎందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది?,


How to Register Online for the Sadhguru Rudraksha Diksha for FREE


Rudraksha Diksha – Free Online Registration – Mahashivratri 2022

* 🏺 During the funerals, they pour water in the pot and put holes and break it. Do you know why? *
*In fact, body and soul are two different*.

*According to Kaliyuga Dharma.. A man’s lifetime is 120 years*.

*But the lifespan of this medicine has fallen to less than 100 years. A few more these new diseases will be the final journey of 60K*.

*If you want to listen to the body as the soul says… The body should be healthy*.

*As long as there is life in the body, the soul will remain in it. If the body is dead, the soul is not in it…… Because the body is not in a state of hearing as the spirit says*.

*Wives, relatives, friends, drinking, eating, earning money will be spent as long as we are alive*.

*When a man dies… The soul separates from the body*.

*Until the body burns… The soul, came back into his body, raised the body again, and again… Keeps trying to be with his people*.

Isha Maha Shivratri online registration, Isha Sadhguru Online Ticket Booking

*When the body is tied up by the foot of the tree, it is thrown down a short distance from the graveyard, the rice tied in a small mullet is poured down*.

*Because…….. Even after burning the body (buried) on the house….. On his own people……. The soul will be searching to come home with will*.

*But only after counting all the explosions that have been cold on the body, this rice, and each grain……… The soul gets permission to see his people. That too only before ‘sunrise’*..

*If it doesn’t count before, then again… Should be recounted from the beginning*.

*They will put the body on the surface and pour water in the pot and make holes for it and walk around. Because*

*The body is like your body, the water in it, is like your soul. The water has gone away from the hole that was kept in the pot… Your soul has gone out of your body. If you say we will break the pot by throwing it down.. Now we will burn your body. (We’ll bury you) and you won’t have this body, you just go.. That is the sign that we give to the soul*.

*There is a hidden meaning for everything we do. But those who know, do not tell those who do not know. That is our fate*…

*why they doing this, like… I don’t know why my grandfather did this and I’m doing this But.. Don’t know why I’m doing it*……..

*Please don’t underestimate Indian customs and traditions. The secret meaning is hidden in it*.


Happy Maha Shivratri Wishes, Status, Quotes, Wallpapers, Messages, and Greetings


The difficulties of Sri Krishna, శ్రీకృష్ణుని కష్టాలు, iiQ8 Devotional

March 3, 2022 7:54 AM

45 total views, 0 today